Terms of use agreement

Terms of use agreementunivadis.se Avtal om villkor för användning


Gäller från och med den 2 juni 2005

DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Genom att använda denna webbplats accepterar du detta avtal om villkor för användning.

Välkommen till Univadis.se. Denna webbplats ägs och drivs av Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB som är medlem i koncernen Merck & Co., Inc.

Univadis.se erbjuder denna mångfasetterade Internetresurs till vederbörligen legitimerade läkare eller sjuksköterska i Sverige.

Webbplatsen univadis® (Univadis.se), och dess innehåll är utformade för att följa lagar och bestämmelser i Sverige.

  1. Godkännande.Genom att använda denna webbplats (univadis.se) samtycker du till att vara bunden av och följa de villkor för användning som fastställs i detta avtal. MSD förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa villkor på det sätt som företaget anser vara nödvändigt. Dessa förändringar och det datum då de trädde i kraft kommer alltid att meddelas i efterhand i den gällande versionen av avtalet på webbplatsen. Du kan när som helst hämta den gällande versionen av detta avtal om villkor för användning via en länk längst ned på varje sida av webbplatsen.
  2. Räckvidd.De villkor för användning som fastställs i detta avtal gäller endast användningen av denna webbplats (univadis.se). MSD driver andra webbplatser som omfattas av de villkor som anges på dessa webbplatser. När vi hänvisar till ”MSD” avser vi den farmaceutiska verksamheten inom MSD.
  3. Beskrivning av tjänsten.Webbplatsen (univadis.se) omfattar många olika tjänster och information för yrkesverksamma inom sjukvården, däribland forskningsrapporter och nyhetsartiklar, bilder, verktyg, annat utbildningsmaterial och andra typer av resurser. Informationen på webbplatsen är endast avsedd för vuxna som är vederbörligen legitimerade läkare och sjuksköterskor i Sverige. Informationen på denna webbplats är inte avsedd att användas som ersättning för det egna medicinska omdömet. Som yrkesverksam inom sjukvården ska du använda ditt professionella omdöme i bedömningen av den information som tillhandahålls på denna webbplats. Vi rekommenderar också att du konsulterar andra sakkunniga källor och referenser innan du gör någon bedömning eller fattar beslut om behandling. Din åtkomst och användning av informationen på denna webbplats regleras av detta avtal om villkor för användning och all tillämplig lagstiftning.
  4. Lämnade uppgifter.Som användare av denna webbplats är du ansvarig för att den information du lämnar till oss är korrekt.
  5. Registrering och sekretess.Se vår sekretesspolicy MSDs uppdaterade policy för personlig information för information om våra registreringsförfaranden och hur MSD skyddar dina personuppgifter.
  6. Innehåll från tredje parter.Denna webbplats innehåller information som tredje parter tillhandahåller. Webbplatsen har också länkar till andra webbplatser på Internet. Anslag om denna information lämnas på hela webbplatsen. MSD tar inte ansvar för information som tillhandahålls av tredje parter eller innehållet på andra Internetplatser till vilka vi tillhandahåller länkar. Dessa webbplatser regleras av egna villkor för användning som visas på respektive webbplats.
  7. Friskrivning från garantier.MSD har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbplats är tillförlitlig; genom att använda denna webbplats accepterar du emellertid att produkterna och tjänsterna tillhandahålls “I BEFINTLIGT SKICK”. MSD lämnar inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti för riktighet, innehåll, fullständighet, tillförlitlighet, användbarhet eller laglighet hos information på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke intrång i annans äganderätt.
  8. Konsekvenser.MSD förbehåller sig rätten att tills vidare stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot villkoren i detta avtal. Om ditt brott orsakar andra skada, samtycker du till att gottgöra och hålla MSD skadeslöst för varje förlust, skada eller kostnad. Om tvist uppstår oss emellan beträffande detta avtal eller din användning av webbplatsen, skall den lösas genom förhandlingar i god tro mellan parterna. Om en sådan förhandling skulle visa sig resultatlös, skall alla sådana konflikter, krav eller tvistefrågor överlämnas till bindande skiljeförfarande i Sverige i enlighet med reglerna utfärdade av International Arbitration Association. Skiljedomen skall vara slutlig och bindande och den kan bekräftas och verkställas i behörig domstol i Sverige. Vardera parten skall bestrida samtliga rättsliga kostnader som den ådrar sig i samband med skiljeförfarandet och skall dela lika på kostnaderna för skiljeförfarandet.